• +977-23-562401,023-562600 +91-9932056425, +91-8167797388
  • dibyajyoticarecenter@gmail.com
Dr. Monika Karmacharya
Eye
Dr. Shankar Khanal
Eye
Dr. Nayan Bdr Mahato
ENT
Dr. Asbina KC
ENT
Karna Nath Yogi
Eye
Suresh Sapkota
Eye